ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Školní družina a školní klub

Základní informace

Přihlášky do ŠD a ŠK

 • Do ŠD, ŠK si přihlásí zákonní zástupci své dítě pomocí zápisních lístků, podmínkou pro přihlášení dítěte do ŠD je účast minimálně 3 dny v týdnu v tomto školním zařízení. O odhlášení se informují zákonní zástupci vychovatelku písemnou formou. Dítě může být z tohoto školského zařízení vyloučeno na základě vážného přestupku, nebo z důvodu dlouhodobé svévolné absence. O vyloučení jsou rodiče informováni písemnou formou.

Poplatky za pobyt dítěte ve ŠD, ŠK

 • Za pobyt dítěte ve ŠD, ŠK se platí. Poplatek je vybírán vychovatelkou 2x ročně. V září 200,-Kč za období (září – prosinec) a v lednu 300,-Kč za období (leden – červen). Poplatek je vybírán za každé přihlášené dítě bez ohledu na to, zda navštěvuje jedno či více oddělení ŠD. Tento poplatek je povinný i pro děti, které ŠD a ŠK běžně nenavštěvují a čekají v těchto školských zařízeních na zájmové kroužky.

Docházka

 • Děti dochází do ŠD,ŠK samy a odchází podle požadavku rodičů.
 • Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou uvedenou v zápisním lístku. Tato osoba zároveň musí být zapsána v dokumentu (Zmocnění vyzvedávání dítěte za ZŠ jinou osobou). Odchod ze ŠD, ŠK v jiném čase, než je uveden v zápisním lístku, je možný pouze na písemnou žádost rodičů. Odchod s osobou, která není uvedena v zápisním lístku ani v dokumentu „Zmocnění vyzvedávání dítěte ze ZŠ“, možný není!!!
 • Tato písemná žádost musí obsahovat: jméno dítěte, datum a požadovanou změnu, podpis zákonných zástupců.
 • NA TELEFONICKOU ŽÁDOST NELZE DÍTĚ ZE ŠD, ŠK UVOLNIT !!!
 • Uvolňování dítěte ze ŠD, ŠK na zájmové kroužky je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, která je předána vychovatelkám před zahájením zájmového kroužku. Písemná žádost obsahuje: název zájmového kroužku, den a čas konání, zda se dítě po skončení zájmového kroužku vrací zpět do ŠD, ŠK, řešení při odpadnutí zájmového kroužku-dítě navštíví/nenavštíví ŠD,ŠK. 

Úplata za mimoškolní vzdělávání

 • Při pobytu ve ŠD, ŠK se děti řídí pokyny všech pedagogických pracovníků.
 • Vychovatelka ručí za bezpečnost svěřených a přítomných dětí. Dítě ovšem nesmí úmyslně porušovat bezpečnostní pravidla ŠD,ŠK, se kterými je seznámeno při vstupu do tohoto školského zařízení.
 • Zásady bezpečnosti dítěte:
 • Vhodné oblečení a obutí na konkrétní činnosti
 • Dodržování pravidel her a činností
 • Opatrné zacházení s vybavením a nářadím
 • Braní ohledů na mladší a slabší děti
 • Jsme kamarádi, neubližujeme si
 • Nevzdalovat se z určeného místa bez vědomí vychovatelky
 • Nahlásit případný úraz
 • Vychovatelka v žádném případě nezodpovídá za cenné věci a peníze, které si dítě přinese do ŠD, ŠK.

Nevyzvednutí dítěte

 • Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě podle údajů v zápisním lístku!!!
 • Pokud dítě zůstane po ukončení provozu v ŠD, ŠK bude vychovatelka kontaktovat rodiče telefonicky a vykoná nad ním dozor, dokud si ho rodina nevyzvedne. Popř. předá dítě na Policii ČR jako dítě, o které nemá nikdo zájem.
 • Vychovatelka musí nechat informaci, kde se dítě nachází na dveřích ZŠ, nesmí dítě opustit.

Organizace ŠD a ŠK

 • Rodiče zajistí pro své děti svačinu a pití na odpoledne. Děti, které zůstávají v ŠD, ŠK déle než do 13,00 hod. musí mít zajištěn oběd ve školní jídelně!!
 • Děti při své činnosti mohou využívat školní dvůr, tělocvičnu, počítačovou třídu, internet, hřiště…I při této činnosti ručí za bezpečnost a zdraví dětí vychovatelka. Děti se řídí určenými pravidly, pro sportovní i jiné aktivity mají řádné oblečení a obutí. Případné jejich porušení bude trestáno podle školního řádu.
 • Pokud se dítě nedostaví do ŠD, ŠK-VYCHOVATELKA ZA NĚJ NEZODPOVÍDÁ!!!
 • Po předchozí žádosti rodičů může být přijato do ŠD, ŠK dítě na jedno odpoledne či 1 týden a to v případě závažných rodinných důvodů.
 • Rodiče se mohou o aktivitách svého dítěte denně informovat.
 • Pro všechna oddělení se organizují sportovní i zábavné akce. Děti se mohou podílet na jejich přípravě.
 • Oddělení ŠD, ŠK se mohou krátkodobě spojit.
 • Úmyslně zničené či poškozené věci hradí rodiče.
 • Děti se chovají slušně a ohleduplně, dodržují zásady bezpečnosti a řád ŠD, ŠK.
 • Změnu telefonního čísla a také zdravotního stavu dítěte je nutné oznámit vychovatelce!!!

Přihlašovací lístky i ostatní dokumenty pro přihlášení dítěte do ŠD, ŠK budou k dispozici první školní den v přízemí budovy ZŠ – učebna č. 2 a ve třídách školních družin (půdní vestavba). V ostatní dny je možné si tyto přihlášky vyzvednout u vychovatelek ŠD, ŠK.

Vážení rodiče,

I vy, rodiče, se můžete podílet na činnostech ŠD, ŠK. Stačí nabídnout své zkušenosti při vedení zájmového kroužku, při vylepšení interiéru ŠD, ŠK; také sponzorskou aktivitou – finanční hotovost nebo jakýkoliv materiál pro pracovní činnosti.

Provozní doba

 Ranní družinaOdpolední družina
po6:00 – 7:4011:40 – 16:00
út6:00 – 7:4011:40 – 16:00
st6:00 – 7:4011:40 – 16:00
čt6:00 – 7:4011:40 – 16:00
6:00 – 7:4011:40 – 16:00