ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Charakteristika školy

Základní škola v Mladé Vožici je moderní školské zařízení, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je k celoživotnímu vzdělávání, podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vede žáky k všestranné a účinné komunikaci, plní ve spolupráci se svým zřizovatelem nejen své poslání výchovně vzdělávací instituce, ale také funkci centra veřejného, společenského, kulturního a sportovního života ve městě.

Profil školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Na I. i II. stupni vyučujeme zpravidla ve 2 třídách v každém ročníku. Cílová kapacita školy je 520 žáků. 

Součástí školy je školní družina (cílová kapacita: 153 žáků), školní klub (cílová kapacita: 85 žáků), školní jídelna při ZŠ a MŠ (cílová kapacita: 550 strávníků), mateřská škola (cílová kapacita: 147 dětí). 

Umístění školy

Budova základní školy je umístěna ve středu města v těsné blízkosti Žižkova náměstí a budovy radnice města. Většina tříd I. stupně a školní družina se školním klubem se nachází v budově č. 24, třídy II. stupně a školní jídelna jsou umístěny v budově č. 25 a nové budově. Všechny budovy školy jsou vzájemně propojeny. 

Charakteristika žáků 

Škola je typickou spádovou školou. Z celkového počtu žáků jich zhruba polovina dojíždí z okolních obcí a vesnic. Této skutečnosti musí být uzpůsobena i organizace vyučovacího procesu ve škole (začátky i konce vyučování, odpolední vyučování, nabídka mimoškolní činnosti apod.) Pro přepravu do školy žáci nejčastěji využívají automobily rodičů, veřejnou hromadnou dopravou nebo chodí pěšky. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. 

Podmínky školy

Uspořádání školy: jsme úplná škola se školní družinou a školním klubem. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází v budově školy. 

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. 

Školu tvoří 3 propojené  školní budovy. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro trávení volného času byl zrekonstruován školní dvůr. Žákům jsou k dispozici šatny s vlasními skříňkami. 

Škola je celkově dobře vybavena. Disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, fyzika, chemie, hudební výchova, ICT, praktické vyučování (dílny, kuchyňka), tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost využít 66 pracovních stanic pro připojení k internetu ve specializovaných učebnách a 10 pracovních stanic v prostorách školních družin a školního klubu. 

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, fyzika, chemie, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova. 

Základní údaje
Název právni forma:

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice
REDIZO: 600 064 841

příspěvková organizace
IČO: 70941912

Adresa:

Morávkovo náměstí 25
391 43 Mladá Vožice

Zřizovatel:

Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice

IČO: 70890650

Škola sdružuje:

zařízeníkapacitaIZO
mateřská škola 147 107535271
základní škola 520 107722674
školní družina 153 114900345
školní klub 85 150007833
školní jídelna při ZŠ

 550 

(pro obě zařízení)

 102415935
školní jídelna při MŠ 102415935

Vedoucí pracovníci: 

Ředitelka školy:Mgr. Hana Váchová, statutární orgán 
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Jana Větrovská
Zástupkyně pro školní družinu a školní klub:Bc. Radka Barešová
Zástupkyně pro mateřskou školu:Lenka Kolaříková
Vedoucí školní jídelny při ZŠ:Eva Pudilová
Vedoucí školní jídelny při MŠ:Jaroslava Dvořáková
Vedoucí provozních zaměstnanců (školník):Radek Mareš

Zaměstnanci zajišťující chod školy: 

Výchovná poradkyně:Mgr. Renáta Nováková
Metodik prevence:Mgr. Marie Wolfová
Koordinátor environmentální výchovy:Mgr. Miroslava Čechová
Účetní:Ludmila Blahožová
Administrativní pracovnice:Ludmila Žahourová